Pařidla

Miloš Miličevič
Miloš Miličevič

Obec Pařidla ležela asi 2 km severně od Mostu. Na severu sousedila s obcí Konobrže, na západ od Pařidel se rozkládaly Kopisty a osada Pláň.
Jméno obce bylo snad odvozeno od míst, která se paří či jež pálí. Kurióznější se zdá výklad, že šlo o obec pařidlů, tj. opilců! Název obce měl v minulosti tvary Paridl, Parzidla, Pareydl, Paredl.
Z okolí Pařidel je známo osídlení lidem kultury s lineární i vypíchanou keramikou (mladší doba kamenná, cca 5500 - 4200 př. n. 1.). Pochází odtud i ojedinělý nález sekeromlatu náležejícího kultuře se šňůrovou keramikou. Ve střední a mladší době bronzové (1500 - 900 př. n. I.) se zde objevil lid s mohylovou a knovízskou kulturou. Stopy osídlení lze sledovat i v mladší době železné (400 - 50 př. n. I.).
Pařidla jsou prvně zmiňována v listině krále Jana Lucemburského z roku 1341, již mj. potvrzuje oseckému klášteru i vlastnictví Části dvora v Pařidlech. Archeologické nálezy přímo z jádra obce však vypovídají o existenci raně středověkých Pařidel již dávno před tímto datem.
Vzhledem k torzovitosti pramenů nelze přesně zjistit vývoj vlastnických vztahů k obci v průběhu 14.-16. století. Zdá se, že náležela převážně církevním institucím (1456 zderazský klášter, 1564 - 65 klášter světecký), i když na počátku 17. století byla zřejmě ves i s místní tvrzí přechodně v majetku drobné šlechty (k rokuje uváděna 1615 Dorota Husanová).
V polovině 17. století byla obec součástí statku Židovice ve vlastnictví kláštera v Zahražanech u Mostu. Od něj se pak Pařidla v roce 1659 oddělila jako samostatný statek, který v roce 1667 odkázal Martin Meiner mosteckému kostelu sv. Anny. V roce 1785 přešla Pařidla v rámci stejnojmenného statku do majetku náboženského fondu, jehož součástí byla až do roku 1848.
V polovině 17. století byly ve vsi registrovány pouze 2 chalupy, další dům byl pustý. Včetně dvora žilo v Pařidlech v roce 1651 pouze 12 obyvatel. V polovině 18. století zde hospodařilo 7 chalupníků (a rodinní příslušníci), působil tady i 1 panský řezník a 8 nádeníků. V té době byla kolem obce řada rybníků. V roce 1846 se nacházely v Pařidlech 33 domy se 188 obyvateli. Největší počet obyvatel (488) měla obec v roce 1921.
Na návsi, v severní části areálu novějšího dvora, stála patrová obdélná budova zámku, jejímž středem procházel průjezd. Zámek nejspíše vznikl na konci 17. nebo v 1. polovině 18. století a byl zřejmě v závěru 19. století upravován. Nedaleko zámku, v severozápadním nároží starého dvora, stávala obdélná přízemni budova s půdním polopatrem, připisovaná někdejší tvrzi.
Obec byla likvidována v letech 1967 - 1969 kvůli postupující těžbě uhlí.
Článek převzat z publikace Zmizelé domovy, vydané Okresním muzeem v Mostě a Státním oblastním archívem v Mostě v roce 2002. Viz stránky OM Most.

zdroj: Jana Sýkorová - zanikleobce.cz