Dubeč

https://www.mistopis.eu
https://www.mistopis.eu

Zhruba čtvercové tvrziště (cca 25 x 25 m) s nevelkými zbytky kamenných zdí pod objektem sýpky. Ještě koncem 20. stol. patrné zbytky příkopu při jihovýchodním rohu tvrziště zanikly při parkových úpravách celého prostoru tzv. Panské zahrady počátkem 21. stol.; současné náznaky příkopu byly druhotně vytvořeny stejně jako veškeré další úpravy v ploše tvrziště. Jediným autentickým pozůstatkem tvrze jsou zbytky kamenného zdiva východního paláce - zbytky opěrných pilířů východní zdi, fragment jihovýchodního nároží a mohutné torzo severovýchodního nároží se stopami sgrafit. Je možné, že tvrz měla - přinejmenším v nejmladší fázi - i druhý palác na západní straně; jakási obdélná stavba těsně přiléhající k areálu tvrziště je zde patrná ještě na katastrální mapě v 1. pol. 19. stol. (viz plán dvora výše), byť dnes po ní nejsou žádné stopy. V literatuře se často objevují i úvahy o renesančním čtyřkřídlém objektu, pro severní a jižní křídlo však neexistují žádné - byť nepřímý - důkazy.

Tvrz v Dubči vznikla snad již počátkem 14. stol., výslovně zmiňována je však až roku 1508. Ve 2. pol. 16. stol. byla renesančně přestavěna. Nelze vyloučit, že původní tvrz stála někde jinde, nejspíše v areálu přilehlého dvora, a na současném místě vznikla až v nějaké pozdější fázi. Tvrz zanikla zřejmě po připojení k Uhříněvsi kolem pol. 17. stol.

https://www.mistopis.eu/mistopiscr/praha/praha15/dubec.htm

https://www.mistopis.eu/mistopiscr/praha/praha15/dubec.htm
https://www.mistopis.eu/mistopiscr/praha/praha15/dubec.htm
hrad.cz
hrad.cz