Kaple Panny Marie Sedmibolestné

GoogleMaps
GoogleMaps

Na místě kaple byl postaven přístřešek autobusové zastávky. - Popis kaple z roku 1963: "Zděná kaplička stojí u rozcestí státních silnic v Bělé u Pecky, vedle školy. Kaplička jest vyzděná z kamene, jest obdélníkového půdorysu, s půlkruhovým zakončením, vpředu s trojúhelníkovým štítem osazeným koulemi. Střecha jest polovalbová, krytina z cementových tašek, z nichž jest několik přeraženo a voda zatéká na zdivo. Vchod do kaple jest od silnice a jest půlkruhově zaklenut. Okna jsou dvě z boku kapličky a jsou hrotitě zaklenuta. Nad vchodem jest věžička se zvonkem, má sedlovou stříšku krytou taškami a na ní jest upevněn kovový křížek s bání. Strop kapličky jest rovný, dlažba z cementových dlaždic. Vnější i vnitřní omítka jest hladká. Na zadní stěně je oltářík a na něm velká socha Panny Marie s děťátkem. Také tam stojí stará, dřevěná soška Sedmibolestné Panny Marie, k jejíž poctě byla kaplička postavena. Na levé straně jest sousoší Piety a ještě různé sošky a obrazy světců. Vpředu vedle vchodu jest zasazena černá deska se jmény obětí 1. světové války. Za oltářem jest kámen s letopočtem: 1708. Kapličku nechala postaviti obec Bělá u Pecky, stavba jest práce lidová. Kaplička jest obílena, v dosti dobrém stavu, avšak několik tašek na střeše jest přeraženo a voda zatéká na zeď, kvůli čemuž omítka místy opadává." - Kaple je zakreslena na mapě Stabilního katastru z roku 1842. - Kaple stála na dvojici pozemků; oba (pozemková parcela č. 517/1 a stavební parcela č. 96) patří městysi Pecka.